Dugnadsånd i ei krise

Torsdag innførte regjeringa dei mest inngripande tiltaka som er gjennomført i fredstid for å redusere spreiing av koronaviruset. Per no ser det ut som talet på smitta doblar seg litt raskare enn kvar tredje dag.

På grunn av inkubasjonstida for smitten, vil det nok ta tid før vi ser effekt av tiltaka som er innført.

Når ein les om konsekvensane av sjukdomen, frå til dømes Italia, er det ingen grunn til at vi ikkje alle stiller opp og følgjer dei råd og tiltak som styresmaktene har pålagt oss. Koronaviruset vil få store konsekvensar for aktivitet og økonomi framover, og det vil ta lang tid før vi er tilbake i normal tilstand.

Som institusjon har UiB vore rask med å innføre tiltak for å avgrense smitten, og å følgje nasjonale vedtak. UiB har også vore flink til å få ut informasjon om Koronaviruset gjennom SMS, epostar, og nettsida Koronavirus – informasjon for ansatte og studenter.

Men vi ser at nye tiltak blir innført raskt, og informasjonen kan diverre av og til sprike, eller det tar tid å få den ut. Då er det viktig at vi respekterer at dette er ein krevjande situasjon, og at vi er lojale til dei tiltaka som blir innført.

For UiB er det to overordna prinsipp som gjeld framover:

  • Liv og helse skal prioriterast
  • Vi skal legge aktiviteten til rette for at studentane i minst mogeleg grad blir skadelidande av det som skjer

Dei fleste av oss har alt merka konsekvensen av at universitet er fysisk stengt ned og vi ikkje lenger har tilgang til kontor, lesesalar, auditorium og laboratorium.

Vi skal alle ha heimekontor, om vi ikkje har arbeid på campus som er «kritisk for verksemda».

UiB har også  bedt alle tilsette og studentar som er på reise om å returnere heim. Det gjeld også dei som er på forskingstermin.

Fredag gjennomførte eg fire møter på Skype og i Teams. Det fungerte utmerka.

Neste veke blir alle møter eg skal delta i gjennomført elektronisk. Det inkluderer også det planlagde fakultetsstyremøte tirsdag.

Det blir arbeidd med å få på plass digitale plattformar for undervisning, og vi skal legge til rette for heimeeksamen når det er mogeleg.

Det har kanskje tatt tid å få «digitalisert» UiB, men no vil det skje.

Det som har gleda meg dei siste dagane er å oppleve at alle står saman, og at vi står på for å finne gode løysingar.

Eg er stolt over den dugnadsånd alle viser.

Fredag sendte prorektor Margareth Hagen ut ei melding til studentar og tilsette ved UiB. Den er verdt å lese:

(English version below)

Kjære alle!

Det vi opplevde i går var historisk: Landets statsminister stengte norske universiteter.

En situasjon som denne har ingen av oss opplevd før.

Jeg har heller aldri vært stoltere av å jobbe her – for det vi erfarte i går var rett og slett imponerende. Som institusjon var vi beredt i denne situasjonen og handlet i fellesskap.

Tusen takk. 

Vi vet også at det ligger mange store utfordringer foran oss. Ved UiB arbeides det nå på alle nivåer i organisasjonen for å håndtere konsekvenser av at campus stenges.

Alle ansatte som ikke har virksomhetskritiske oppgaver skal arbeide hjemmefra. Fakultetene kartlegger nå sammen med universitetsledelsen hvilke funksjoner som er virksomhetskritiske og hvilket personell som må mobiliseres for å utføre disse oppgavene på campus. 

 Vi er over 17.000 studenter og nesten 4.000 ansatte.

Vi er en helt sentral samfunnsinstitusjon. 

I de neste ukene må vi alle arbeide videre med studiene, oppgavene og forskningsprosjektene våre. Å arbeide og samarbeide hjemmefra vil kreve omstilling av oss alle.

Dette er en digital dugnad, men også en dugnad for fagfellesskapene og studentmiljøene. Nå blir det viktigere enn noen sinne å skape faglige digitale møteplasser. Også forskergrupper og fagmiljøer som ellers ikke har rutiner med faste møter, bør skape slike nå, og spørre kollegaer om de vil koble seg på. Det er viktig for både forskningen, undervisningen og for fagmiljøene at vi holder kontakten med hverandre.

 Mange vil nå være uten sitt vanlige sosiale nettverk. Jeg oppfordrer studentene til å skape nye digitale møtesteder. Logge dere på og søk opp studievenner! Vi skal ivareta hverandre. Vi kan ta noen ekstra telefonsamtaler, og oppfordre medstudenter til å delta på felles plattformer.   

UiB er kunnskap som former samfunnet. 

Nå viser vi samfunnsansvar gjennom solidaritet og kunnskap.

 Med vennlig hilsen

Prorektor Margareth Hagen

 

 Dear all!

What we experienced yesterday was historical: The country’s prime minister closed Norwegian universities.

None of us have experienced a situation like this before.

I’ve also never been more proud to work here – because what we experienced yesterday was simply impressive. As an institution, we were prepared and acted in unity.

Thank you.

 We know that there are challenges ahead of us. At the University of Bergen, efforts are now being made at all levels of the organization to deal with the consequences of closing the campus.

All employees who do not have critical tasks for the institution should work from home. The faculties are now mapping – together with the university leadership – which functions are critical to conduct our business and what staff must be mobilized to carry out these tasks on campus.

 We are over 17,000 students and almost 4,000 employees.

We are an important community institution.

In the next few weeks, we all need to continue working on our studies, assignments and research projects. Working and cooperating from home will require that we are able to adjust.

This is a digital communal work, but also communal work for our professional communities and the student communities. Creating professional digital meeting places is now more important than ever. Research groups and professional communities that do not otherwise have regular meetings should create these now, and ask colleagues if they would like to join. It is important for the research, the education and the professional communities that we stay connected.

 Many will now be without their usual social network. I encourage students to create new digital meeting places. Log in and seek out friends. We have to look after each other. We can make some extra phone calls, and encourage fellow students to participate on shared platforms.

At the University of Bergen we create knowledge that shapes society.

Now we show social responsibility for society through solidarity and knowledge.

 All the best!

Pro-rector at the University of Bergen, Margareth Hagen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *