Ansvarlig internasjonalt kunnskapssamarbeid

MNT-faglig forskning er internasjonal i sin natur. Vi har et bredt internasjonalt forskningssamarbeid, og ved fakultetet er vi ansatte fra over 60 nasjonaliteter. Internasjonalt samarbeid er avgjørende for kvalitet i utdanning og forskning i våre fag og avgjørende for tilgang på kompetanse.

Utviklingen i den geopolitiske situasjonen har gjort internasjonalt forskningssamarbeid stadig mer krevende de siste årene, og vi møter jevnlig dilemmaene mellom åpenhet og gode samarbeidsrelasjoner på den ene siden og sikkerhet på den andre. Fakultetets forskere har allerede stått i krevende situasjoner knyttet til både pågående samarbeid, framtidige samarbeidsmuligheter og internasjonal rekruttering av ansatte fordi det er en økende erkjennelse av at norsk akademia er et utsatt mål for fordekte forsøk på å anskaffe kunnskap til militære formål.

I sine årlige trusselvurderinger inkluderer Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Etterretningstjenesten og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet nå akademia som en sektor som er utsatt for digitale trusselaktører, kunnskapsspionasje og ulovlig kunnskapsoverføring til militære formål. En konsekvens av dette er økte krav fra norske myndigheter til vår sektor knyttet til ansvarlig internasjonalt kunnskapssamarbeid. Og la oss være ærlige; dette er et krevende landskap å operere i for oss som sektor der åpenhet og akademisk frihet skal stå fremst.

For å hjelpe og veilede forskere og institusjonene i å håndtere dette, har Kunnskapsdepartementet utarbeidet en nettressurs med retningslinjer og verktøy for ansvarlig internasjonalt kunnskapssamarbeid (Retningslinjer og verktøy for ansvarlig internasjonalt kunnskapssamarbeid | HK-dir (hkdir.no). Retningslinjene skal sikre ivaretakelse av både akademiske verdier og nasjonale interesser, med vekt på utenlandsk etterretning og innblanding, digital sikkerhet og ulovlig kunnskapsoverføring.

Et viktig element er at fagmiljøene i forbindelse med internasjonalt forskningssamarbeid, ved rekruttering av ansatte, besøk av gjesteforskere, konferanser o.l., må gjøre risikovurderinger mht akademisk frihet, forskningsetikk og opp mot regelverket for eksportkontroll, spesielt kontroll av kunnskapsoverføring. Selv om vår forskning ikke i utgangspunktet har et militært formål, kan den falle inn under eksportkontrollforskriften dersom kunnskapen også kan anvendes til militært bruk. Regjeringen skriver selv at I praksis vil regelverket først og fremst komme til anvendelse ved behandling av søknad om opptak eller ansettelse av studenter, doktorgradsstipendiater og forskere fra land underlagt eksportrestriksjoner eller fra land hvor det er begrunnet mistanke eller konkret informasjon om bekymringsfulle aktiviteter knyttet til utvikling og bruk av MØV [masseødeleggelsesvåpen] og deres leveringsmidler.

Hvis den konkrete situasjonen kan falle inn under eksportkontrollforskriften, er vi pålagt å søke om eksportlisens. Fakultetet har rutiner for dette og har noen spørsmål eller ønsker avklaringer knyttet til dette feltet må dere ta kontakt med instituttledelsen. Hvorvidt eksportkontrollisens blir innvilget kan bl.a. avhenge av i hvilken grad det er begrensning i tilgang til instrumenter og/eller dataressurser. Tilgangsbegrensning vil også kunne være et tiltak mot kunnskapsspionasje eller digitale trusler som ikke faller inn under eksportkontrollregelverket.

Som dekan er jeg opptatt av at våre internasjonalt rekrutterte ansatte skal oppleve å bli godt ivaretatt. Vi vet at enkelte lands myndigheter legger press på borgere utenfor landets grenser, og vi er opptatt av at våre tiltak også skal ha en ivaretakende effekt hvis slike tilfeller skulle oppstå.

The development in the geopolitical situation has made international research collaboration increasingly challenging in recent years, and we frequently encounter the dilemmas between openness and good collaborative relationships on one hand and national risk and threat assessments on the other. Below I have therefore, included a link to the guidelines which provide an overview of laws and regulations that the Norwegian research and education sector must adhere to when it comes to responsible international knowledge cooperation.

Guidelines and tools for responsible international knowledge cooperation | HK-dir (hkdir.no)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *