Dette er de viktigste prioriteringene i budsjettforslaget 2021

Denne uken skal fakultetsstyret behandle budsjettforslaget for 2021. I sammendraget til budsjettet lister vi opp seks hovedpunkt som er rammer for fakultetets arbeid det kommende budsjettåret:

  • Fakultetets strategi: Kunnskap som former samfunnet – natur, teknologi og bærekraft
  • Usikkerhet knyttet til Covid-19 situasjonen
  • Økt studentrekruttering og strategisk arbeid med studieporteføljen
  • SFI-og SFU-suksess
  • Strategisk bemanning og karriereutvikling
  • Utviklingsplan for arealer

Hva som skjuler seg bak disse kulepunktene er i ulik grad opplagt.

At våre prioriteringer skal være forankret i fakultetets strategi hører til det selvsagte, og at korona-viruset skaper usikkerhet både for økonomi og aktivitet framover er forståelig.

Fakultetet hadde i 2020 den høyeste søkningen til våre studieprogram noensinne med en økning på 43% fra året før.

Vår analyse peker på tre grunner til den formidable veksten:

  • Flere søkte høyere utdanning på grunn av pandemien
  • Bortfall av R2-kravet for biologi- og geo-programmene
  • Solid rekrutteringsarbeid med blant annet bruk av studentambassadører.

Vi kan ikke bruke den sterke rekrutteringen i 2020 som en sovepute, og vi er nødt til å bruke ressurser på å få studentene til å oppleve fakultetet som en god studieplass.

I år falt antall elever med realfag under 130.000 på landsbasis. Det betyr færre elever å rekruttere fra, selv om fødselskull selvsagt svinger på lang sikt.

For de som allerede er i gang med studieløp, må vi forhindre unødvendig frafall. Derfor er dette punktet viktig i budsjettforslaget.

Vi har fått et nytt senter for fremragende utdanning (SFU), iEarth, og blitt vertskap for et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), Smart Ocean, har også store konsekvenser for fakultetets aktivitet.

Vi skal sikre at disse store prosjektene blir godt ivaretatt, i tråd med prosjektplaner og kontrakter.

Men vi skal også legge til rette for at de bidrar til nye aktiviteter og at de endrer oss.

Sammen med instituttledergruppen har vi satt i gang et arbeid hvor vi ser på hvordan vi rekrutterer i faste stillinger, og om vi i større grad kan forankre rekruttering i fakultetets strategi.

Vi må også se på om vi gjør tilstrekkelig for å sikre en god kjønnsbalanse i årene framover – alt tyder på at dette per i dag ikke er tilfelle.

Fordi bemanning og karriereutvikling antagelig er noe av det viktigste vi gjør for å utvikle fakultetet, har vi i år valgt å synliggjøre dette såpass eksplisitt i budsjettforslaget.

Fysiske areal: Fakultetet har store behov for rehabilitering og areal som er i tråd med dagens krav. Vi har store byggeplaner (EnTek) og det blir arbeidet intenst med revidert «masterplan for areal» for UiB.

Å investere i fakultetets arealer i årene framover er høyest nødvendig for vår faglige utvikling, men jeg er sikker på at det også vil være en solid samfunnsøkonomisk investering.

Budsjettforslaget er en blanding av tall og ønsker.

Det uttrykker hvilke ambisjoner fakultetet har for 2021, og hva vi vil prioritere. Det bygger bro mellom fakultetets strategi og det endelige budsjettet, som er årlig operasjonalisering av strategien.

De fleste liker forutsigbarhet, og vi ønsker at de økonomiske rammene ikke endrer seg vesentlig fra år til år, bortsett fra at vi alltid vil – og skal ha- større planer enn det vi får ressurser til å gjennomføre.

Sånn sett vil konsekvensen av nye budsjett oftest i liten grad påvirker hver enkelt på fakultetet.

Likevel er budsjettforslaget et av de viktigste dokumentene vi produserer. Det forteller hvor vi er og hvor vi vil.

Derfor er det vel verdt å ta en titt på budsjettforslaget vi legger fram for fakultetsstyret.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *