Slik mener styret vårt at vi kan bli fremragende innenfor disiplinene

Visste du at 36 prosent av budsjettet til MatNat-fakultetet er finansiert av eksterne midler?

Vi har en stor økonomi med mange prestisjetunge tildelinger. Vi har store ambisjoner.

Utfordringen fremover er å være i posisjon til å tiltrekke oss tilstrekkelig ekstern finansiering til å være fremragende innen disiplinene, og det må vi klare i en sektor som er stadig mer konkurranseutsatt.

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ, og fatter blant annet beslutninger om overordnede økonomiske og strategiske saker for fakultetet. Onsdag 15. september konstituerte fakultetets nye styre seg.

Styreleder Anne Gine Hestetun. Foto: Eivind Senneset, UiB
Nestleder Jo Døhl. Foto: Eivind Senneset, UiB

Med syv representanter fra egne rekker ledet vår nye styreleder Anne Gine Hestetun møtet med stødig hånd.

Nestleder for styret er Jo Døhl, fakultetsdirektør ved MatNat-fakultetet til Universitetet i Oslo. Han kjenner oss allerede godt som styrets nestleder i forrige periode. Begge er oppnevnt av Universitetsstyret etter anbefaling fra fakultetet.

Styrets arbeid er derfor svært viktig for alle ansatte, de beslutter rammer, de følger opp at vedtak gjennomføres, de monitorerer, kontrollerer og inspirerer.

I styremøte var blant annet fakultetets budsjett for 2022 på agendaen.

Det baserer seg gjeldende strategi, Kunnskap som former samfunnet – natur, teknologi og bærekraft.

Arealutviklingsprosjektet Nygårdshøyden Sør ble vektlagt. Dette er et viktig arbeid som vil være på fakultetsstyrets bord i mange styremøter fremover. I tillegg fikk de status for arbeidet med kjønnsbalanse-prosjektet Gender Act.

Styret sluttet seg til et budsjettforslag som på ulike vis prioriterer arbeidet for forskning av høy kvalitet, tverrfaglighet, studentrekruttering, studiegjennomføring, studentaktiv læring, kjønnsbalanse og ikke minst:

Målrettet arbeid med eksternfinansiering.

Blant innspill fra fakultetet til UiBs sentrale strategibudsjett lå blant annet forslag om midler til stor og strategisk viktig forskningsinfrastruktur, polarnettverket og datakuratering.

En annen vedtakssak var ny Policy for bruk av vitenskapelige stillinger. Ett sett av supplerende retningslinjer utover de som følger av blant annet lovverket. En arbeidsgruppe har jobbet med dette og etter at dokumentet var på høring til fagmiljøene før sommeren har dette dannet grunnlaget for retningslinjene som ble vedtatt. De skal bidra til å sikre god strategisk bruk av fakultetets vitenskapelige stillinger. Dette innebærer retningslinjer for bruk av innstegsstillinger som i økende grad tas i bruk, samt retningslinjer for oppfølging av faste forskerstillinger.

Siden dette var det første møtet for vårt nytt styre, ble det dagen før styremøtet holdt et styreseminar.

Styrerollen er ny for flere. Derfor inviterte vi tidligere rektor ved UiB, professor emeritus i jus, Jan Fridtjof Bernt – til å holde en forelesning rundt styrearbeid med utgangspunkt i fakultetet.

Med Bernts bakgrunn fra ulike roller i sektoren ble foredraget innsiktsfullt, inspirerende, og grundig.

Med utgangspunkt i rettslig regulering av organisering av universiteter og høyskoler i den norske universitets- og høgskolesektoren dro han styret og fakultetsledelsen gjennom kjernepunktene:

Fra fakultetets ansvarsområde og vedtaksmyndighet til uklarheter knyttet til styreleders kompetanse og oppgaver når dekanus er tilsatt som hos oss. Han minnet styret på forhold som rolle og ansvar, offentlig innsyn, inhabilitet og hvordan han eller hun skal utøve sitt verv.

Et omfattende innlegg vi kan ta med oss i det videre arbeidet i samspillet mellom ledelse og styret.

Fakultetsstyret for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Fra venstre: Brigt Håvardstun, Katja Enberg, Eivind Valen, Jessica Tengvall, Anne Gine Hestetun, Solveig Osjord, Lill Kristin Knudsen, Gunn Mangerud (dekan), Jo Døhl. Ikke til stede: Elin Darelius. Foto: Eivind Senneset, UiB

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *