Et godt resultat for 2022 må inspirere til fortsatt godt arbeid, ikke bli en hvilepute.

Med fare for å bli navlebeskuende i den verden vi lever i, så har 2022 vært et krevende år både for vår sektor og for oss som fakultet. Av ytre faktorer har rammekutt, økte kostnader og omveltninger hos Forskningsrådet ført til mindre forutsigbarhet og med det større usikkerhet. Strammere rammer kommer på toppen av at vi internt på fakultetet hadde en betydelig lavere overføring fra 2021 til 2022 (10,5 MNOK) enn tidligere år, samtidig som vi dro med oss forpliktelser på 70 MNOK. Summen av overnevnte faktorer gjorde at budsjettet for fakultetet for 2022 hadde en prognose som tilsa at vi kom til å ende året med et underskudd på 45 MNOK, noe som selvsagt var uakseptabelt.

For fakultetet, som nettobudsjetter ned til instituttene, har det derfor vært viktig å dra i håndbrekket og sette inn tøffe tiltak som for noen kan ha virket dramatisk og urettferdig. Heldigvis så har varsellampene blinket i alle hjørner av fakultet, og ved å gjennomføre flere grep i fellesskap har vi snudd minus til pluss, og sammen har vi løftet oss gjennom et krevende år. Når regnskapet for 2022 nå er gjort opp, viser det et positivt resultat på 13,3 MNOK. Det er bra, selv om resultatet er noe «sminket». Det reelle resultatet er på 3,6 MNOK fordi 9,7 MNOK er en øremerket overføring til Senter for klimadynamikk. Til tross for det, så er snuoperasjonen vi har gjort et resultat av godt og målrettet arbeid ved hele fakultetet. Tusen takk for det!

Med den positive overføringen vi tar med oss inn i 2023 har vi gitt oss selv noe omstillingstid. Samtidig øker fakultets forpliktelser inn i 2023 og inntektene synker. For 2023 tar vi med oss over 83 MNOK i øremerkede forpliktelser kombinert med reduksjon på grunnbevilgningen på ca. 65 MNOK fra 2022 til 2023. Situasjonen vi står i er fremdeles krevende, det er ikke tvil om det. Heldigvis så har vi fortsatt muskler og handlingsrom til å omstille oss, noe som det gode arbeidet som ble lagt ned i fjor er bevis på.

Fakultetets forsknings- og utdanningsportefølje er sterk, det viser ikke minst tilfanget av eksternfinansiering. For 2022 endte fakultetets samlede BOA-inntekter på 540,6 MNOK. Det er første gang fakultetet henter inn over en halv milliard eksternt. Økningen på 21 % sammenlignet med 2021 henger sannsynligvis sammen med opphenting etter to år med lav aktivitet under pandemien kombinert med realvekst, men dette er likevel en gladnyhet! Og hvis starten på 2023 er en indikasjon på hvordan resten av året vil forløpe, kan vi se frem til et solid år også i år. Av de 9 norske forskerne som hentet hjem ERC Consolidator Grant var faktisk en tredjedel fra vårt fakultet. I tillegg har vi ytterligere 1 på venteliste (som betyr at søknaden var verdig å bli innvilget, men midlene har inntil videre ikke strukket til). Gratulerer til alle som har nådd opp!

Løfter vi blikket fra tallene, så handler økte BOA inntekter først og fremst om dyktige forskere med gode prosjekt. Enten en har nådd opp i ERC sammenheng eller en har fått tilslag hos NFR eller i andre program, så er tilslaget en anerkjennelse av gode ideer, forskning og utdanning av høy kvalitet og godt arbeid i samspill med solide støttefunksjoner. BOA resultatet er en indikasjon på at vi er på rett vei, og det bidrar til at vi kan videreføre og utvikle nye internasjonale toppforskningsmiljøer. Jeg ser frem til spennende resultater i tiden som kommer!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *