To studenter under en kollokviegruppe. Bildet av dekan Gunn Mangerud innfeldt.

Nytt forskningssenter i realfagslæring på MatNat

I mitt forrige innlegg om stramme økonomiske tider pekte jeg på to områder hvor vi i stor grad kan påvirke fakultetets inntekter: gjennom ekstern finansierte prosjekt og gjennom studiepoengsproduksjon. Sistnevnte vil i den nye finansieringsordningen for resultatuttelling fra KD på utdanningsfeltet (gjeldende fra neste år) bli enda viktigere. Gjennom arbeidet med bl.a. kvalitetsutvikling vil vi prøve å møte dette.

I utdanningene har mange fagmiljø på fakultetet stort fokus på kvalitetsutvikling som skal gi studentene våre enda bedre muligheter til å lykkes i studiet. Det har vært gjort en langsiktig, solid innsats blant annet gjennom de to sentrene for fremragende utdanning, bioCEED og iEarth, for å utvikle undervisningsmetoder og vurderingsformer som fremmer studentenes læringsutbytte. Gjennom forskningsbaserte undervisningsmetoder blir studentene aktivisert i læringsaktiviteter hvor det er godt samsvar mellom læringsmål og vurderingsform.

I de senere årene har vi sett hvordan undervisning i større grad har blitt et kollegialt anliggende hvor samarbeid også på tvers av realfagsdisiplinene har gitt opphav til utviklingsarbeid og utdanningsprosjekt. Vi har nylig også fått to UiB finansierte redesignprosjekt, ett i kjemi og ett i fysikk, som begge er inspirert av fagmiljø både lokalt og nasjonalt. Fakultetets undervisere har hentet inn eksternfinansierte prosjekt blant med mål om å bedre laboratorie- og feltundervisning, re-designe studieprogram og bidra til samskaping med studenter.

Her ser fakultetet muligheter videre og vi har derfor ønsket å samle denne aktiviteten i et forskningssenter for realfaglæring; STEM education research center (SERC). Senteret ledes av Sehoya Cotner som har bred erfaring med utdanningsforskning innen realfagene og etablerte utdanningssamarbeid med de fleste av fakultetets institutt.

Gjennom opprettelsen av SERC har fakultetet to hovedmålsetninger:

  1. å øke bruken av forskningsbaserte metoder til å utvikle undervisnings- og vurderingsformer som fremmer studentenes læring. Målet er å bedre studentenes gjennomføring i studiene, med et spesielt fokus på grunnemnene. Disse emnene er viktige for alle våre studieprogram og mye av frafallet skjer nettopp i første studieår.
  2. Å være en ressurs og prosjekthub for fakultetets intern- og eksternfinansierte utdanningsprosjekt for derved å sikre kompetanse-vekst og overføring. Her har vi en solid prosjektportefølje og selv med slankere budsjett i HKdir ser vi nye finansieringsmuligheter for denne aktiviteten både gjennom Forskingsrådet og EU/Erasmus +.

Vi ønsker at senteret skal fungere som møteplass for undervisere og unge forskere og bidra til å sette fakultetet på kartet innen disiplinbasert utdanningsforskning i Europa.

SERC holdt nylig et introduksjonsmøte med godt oppmøte fra ulike interessenter ved fakultetet og UiB forøvrig. Mange ønsker å samarbeide med våre fagmiljø om utviklingsarbeid og prosjektsøknader, og tilbakemeldingene er udelt positive. Det er tydelig behov for evidens-basert utviklingsarbeid i nær tilknytning til realfagsutdanningene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *