Derfor er det viktig at du bidrar til endring

I en hektisk hverdag er det alltid greit å ha en fot i bakken så man ikke glemmer hva som finnes av større og langsiktige planer.

Noen svar vil du få fredag 23. august.

Da inviterer fakultetsledelsen til fellesmøte om fakultetets strategi for den resterende delen av strategiperioden.

For å nevne to viktige saker fakultetsledelsen vil arbeide mye med i høst:

  1. Vi skal arbeide videre med overførbare ferdigheter i bachelorprogrammene våre.
  2. Vi skal foreslå ny økonomimodell for fakultetet.

Den første saken går rett inn i fakultetets overordna strategi, den andre dreier seg om hvordan vi best mulig legger til rette for å nå ambisjonene våre.

I vår skrev jeg i en blogg at For meg er utdanningsarbeidet ved fakultetet noko av det viktigaste vi held på med, og jeg viste til rapportene med anbefalinger om hvordan vi skal innføre overførbare ferdigheter i studieprogrammene våre.

Når vi nå arbeider med budsjettforslaget for 2020 er dette et av områdene vi må prioritere høyt.

Vi har lenge hatt en diskusjon om hvordan vi balanserer handlingsrommet mellom fakultetsnivå og institutt. Fakultetet oppnevnte derfor en arbeidsgruppe i februar 2018 for å vurdere nåværende modell, og eventuelt foreslå endringer i denne.

Fakultetet har hatt en økonomimodell for fordeling av midler til instituttene som stort sett har vært uendret siden innføringen av tilsatte instituttledere ved fakultetet. Modellen er basert på at en stor del av det faglige handlingsrommet ligger på instituttene gjennom rammefinansiering.

Den har etter min oppfatning fungert godt.

Men med nye og sterkere insentivmodeller fra departementet – og større krav til tverrfaglighet – har det vært nødvendig å gjennomgå nåværende modell for å se om vi kan utnytte ressursene våre bedre.

Foto: Eivind Senneset/UiB

Flere har etterlyst en gjennomgang fordi kostnadene har utviklet seg forskjellig for ulike fagområder. Dette gjelder spesielt fordi arealkostnader er langt mer synlig i budsjettene våre enn tidligere.

Det overordnede målet er at en ny modell skal være transparent og enkel, og at den har en klar kobling mot de faktorene som til enhver tid styrer fakultetets inntekter.

Det er en også et viktig mål å finne fram til mekanismer for ressursfordeling som så langt mulig bidrar til best mulig ressursutnyttelse samlet sett, ved instituttene og for fakultetet som helhet.

En foreløpig rapport fra arbeidsgruppen har blitt grundig diskutert i instituttledergruppen.

Etter at alle institutt har fått uttale seg, vil den endelige rapporten bli lagt fram for fakultetsstyret.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.