Dypt gjemt i detaljene ligger det som er styrende for aktiviteten vår

Forrige uke vedtok Fakultetsstyret budsjettforslaget for 2020.

I første omgang er budsjettforslaget et innspill til universitetets langtidsbudsjett for 2020-2025 som behandles i Universitetsstyret 26. september.

Men budsjettforslaget gir også viktige føringer for prioriteringene som blir gjort i budsjettfordelingssaken som fakultetsstyret skal behandle i desember.

Før det kan skje, må Norge ha et statsbudsjett. Det blir presentert for Stortinget 7. oktober.

Deretter skal Universitetsstyret behandle UiBs budsjett for 2020 i møtet den 31.oktober. Budsjettet som Universitetsstyret vedtar, viderefordeler statlige bevilgninger til fakultetene og universitetets øvrige enheter.

I tillegg kommer den eksternfinansierte delen av økonomien som for vårt fakultet utgjør i underkant av 40 prosent av totalbudsjettet.

Mesteparten av budsjettet vårt er alt bundet opp i faste utgifter som lønns- og arealkostnader. Bevilgningene fra Kunnskapsdepartementet og Universitetsstyret kommer dessuten ofte  med klare føringer og øremerkinger.

Det betyr at vi er langt fra frie til å gjøre alt vi kunne ønske  innenfor budsjettets rammer.

Selv om budsjettforslaget ikke gir de endelige økonomiske rammene for fakultetet, er dette likevel et viktig dokument. Det uttrykker hvilke ambisjoner vi har for neste år, og hvilke aktiviteter vi ønsker å prioritere og utvikle videre.

Foto: Eivind Senneset, UiB

I sammendraget for budsjettforslaget uttrykker vi et overordnet mål for aktivitet som er i tråd med det lovfestede samfunnsoppdraget vårt:

«Fakultetet har som mål å oppfylle samfunnsoppdraget vårt om forskning, utdanning, formidling og innovasjon, og bidra til kunnskapsbasert og bærekraftig omstilling og verdiskapning i et samfunn i hurtig endring.»

Fakultetets budsjettforslag er ikke en kioskvelter, men det er likevel nyttig å ha kjennskap til et dokument som er såpass styrende for aktiviteten vår.

Ikke minst fordi det gir sterke føringer for prioriteringene i det endelige budsjettet vi vedtar i desember.

Skal jeg trekke fram noen hovedpoeng i budsjettforslaget vil jeg nevne:

  • Hoveddelen av budsjettrammen blir som vanlig fordelt direkte til våre institutt.
  • Økt satsing på IKT gjennom departementsfinansierte studieplasser.
  • Implementering av overførbare ferdigheter i studieprogrammene våre.
  • Økt satsing på rekruttering til våre studieprogram.
  • Avsetning av midler for å utvikle konkurransedyktige SFF-søknader.
  • Avsetninger som bygger opp om fakultetets profilområder.
  • Brofinansiering av stillinger innen energiomstilling.
  • Oppbygging av fakultetets infrastrukturavsetninger.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *